Avís Legal

Titularitat i finalitat del Lloc Web

De conformitat amb el requerit per la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, l’informem que vostè ha accedit a un lloc web (d’ara endavant, “el Lloc Web”) quin nom de domini www.andorra-startup.com, és de titularitat del M.I. GOVERN D’ANDORRA, i gestionat conjuntament per ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, SAU, degudament inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern d’Andorra amb número 12789 amb número de registre tributari A707941B, i amb domicili social a Carrer Part de la Creu 65, 1-2, AD500 Andorra la Vella i per LA FUNDACIÓ PRIVADA DEL SECTOR PÚBLIC ANDORRA RECERCA I INNOVACIÓ, degudament inscrita al Registre de Fundacions del M.I. Govern d’Andorra amb número 8/2021, amb número de registre tributari U801267R, i amb domicili social a Av. Rocafort 21-23, Ed. El Molí, 3a planta, AD600 Sant Julià de Lòria. D’ara endavant, a ambdues entitats, conjuntament, se les denominarà “Les Gestores”.

La finalitat del Lloc Web és informar dels serveis i altres iniciatives que ofereix la plataforma “Andorra Startup” (d’ara endavant, conjuntament, “les Iniciatives”).

Per a qualsevol consulta o reclamació en relació amb el Lloc Web o les Iniciatives, les Gestores posen a la seva disposició el correu electrònic de contacte info@andorrabusiness.com i el número de telèfon de contacte +376 812020.

 

Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

L’accés al Lloc Web comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, d’aquests termes i condicions d’ús, així com de la política de privacitat i la política de “cookies”, tot el qual també es troba a la seva disposició al Lloc Web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

Així mateix, els usuaris del Lloc Web s’obliguen a fer un ús diligent del mateix i dels continguts que s’hi contenen, d’acord amb l’establert a la legislació vigent, així com amb la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral ni l’ordre públic.

Per tant, entre altres, no està permès l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals, pel qual, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, resta prohibit:

  • Fer ús del Lloc Web de manera que es puguin provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament;
  • Fer ús del Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
  • Fer ús del Lloc Web per recollir, sense autorització, dades de caràcter personal d’altres usuaris;
  • Accedir sense autorització a xarxes o sistemes de la informació connectats al Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
  • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa o sistema de la informació connectats a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts del Lloc Web; o
  • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o a les xarxes o els sistemes de la informació connectats al Lloc Web.

 

Reserva de la facultat de modificació i actualització dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

Les Gestores es reserven la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que considerin oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, les Gestores recomanen als usuaris del Lloc Web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

 

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren el Lloc Web

  • Definició del terme “continguts”:

A efectes dels Termes i Condicions, el terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen el Lloc Web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del Lloc Web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, els textos, les dades i altres informacions que s’hi mostren.

  • Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de les Gestores o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés al Lloc Web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que les Gestores o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho expressament al Lloc Web o mitjançant llicències o autoritzacions prèvies i per escrit a l’efecte.

Per tant, les Gestores es reserven la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts. I, en tot cas, les Gestores es reserven la facultat d’interposar les accions legals de l’ordre civil o penal que corresponguin contra els usuaris del Lloc Web que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que recaiguin sobre els continguts.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a les Gestores pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, per tal que aquestes puguin analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

 

Dret d’exclusió del Lloc Web

Les gestores es reserven la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Lloc Web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat de les Gestores és sense perjudici de les eventuals accions legals de l’ordre civil o penal que les mateixes puguin iniciar en contra dels usuaris de què es tracti.

 

Responsabilitat

  • Responsabilitat dels usuaris

Els usuaris seran els únics responsables de prendre totes les mesures adequades per protegir els dispositius i programes informàtics associats mitjançant els quals accedeixin al Lloc Web de, entre altres, virus, codis maliciosos o altres programes o arxius perjudicials.

Els usuaris seran els únics responsables de l’ús que aquests facin dels continguts que es faciliten mitjançant el Lloc Web.

En cas que efectuïn consultes o reclamacions a les Gestores pels mitjans que es preveuen a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, els usuaris respondran dels danys i perjudicis que ocasionin a les Gestores o a tercers per haver facilitat dades o informacions falses o inexactes. 

Els usuaris també seran responsables en tots aquells altres supòsits en que incompleixin els Termes i Condicions, com ara, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, en els supòsits indicats a l’apartat “Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web”.

 

  • Responsabilitat de les Gestores

Les Gestores no seran responsables dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin del Lloc Web ni dels continguts que s’hi contenen.

Les Gestores no seran responsables dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat del Lloc Web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors, com ara deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues a Internet.

Les Gestores no serà responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris del Lloc Web per part de programes informàtics maliciosos, d’accions de ciberdelinqüents o d’altres intromissions il·legítimes de tercers.

Les Gestores no exerceixen cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris del Lloc Web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el Lloc Web (com ara Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i similars). Per tant, les Gestores no seran responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús. En cap cas, l’existència dels referits accessos pressuposa l’existència d’acords amb els titulars o responsables dels serveis, continguts o altres elements de què es tracti, ni la recomanació, promoció o identificació de les Gestores amb aquests.

Els usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels enllaços de tercers, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant el Lloc Web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a les Gestores pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat d’aquest lloc web”, per tal que aquestes puguin analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Les Gestores poden, temporal o definitivament, interrompre l’accés al Lloc Web, en cas que aquestes no puguin o simplement no vulguin seguir explotant-lo; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats a les Gestores.

Així mateix, les Gestores es reserven el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut del Lloc Web, o d’actualitzar o corregir errors o inexactituds, sense que els usuaris puguin requerir-los responsabilitats.

Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació vigent, en cas que, eventualment, les Gestores fossin considerades responsables per danys i perjudicis envers usuaris del Lloc Web, la responsabilitat d’aquestes es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.

No obstant l’anterior, les Gestores no es responsabilitzaran en cap cas dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

 

Enllaços envers el Lloc Web

Qualsevol enllaç de tercers envers el Lloc Web, no podrà suposar un aprofitament deslleial dels continguts d’aquest, llevat que els tercers de què es tracti hagin obtingut la prèvia autorització per escrit de les Gestores.

Així mateix, les Gestores prohibeixen la creació d’enllaços envers el Lloc Web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

Legislació aplicable als Termes i Condicions, i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris del Lloc Web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

 

Darrera actualització: 1 de desembre del 2022